o firmie

promocje

przedstawiciele

linki

kontakt

główna

do pobrania

główna - przemysł

projekty gotowe

projekty indywidualne

cennik

koncepcje budynków


Pierwszym etapem w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę jest wystąpienie do Urzędu Gminy o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. W przypadku braku planu, wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskanie wymienionych dokumentów może trwać od 1 miesiąca nawet do pół roku.
Następnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego tj.:
1. warunki techniczne przyłączenia do sieci:
- energetycznej
- wodociągowej i kanalizacyjnej
- gazowej
2. uzgodnienia (w zależności od położenia miejsca inwestycji) w zakresie dróg:
- gminnych
- powiatowych
- wojewódzkich
- krajowych
3. uzgodnienia w zakresie P. Poż, BHP, sanitarno-higienicznym, jeżeli jest to wymagane przepisami szczegółowymi (dotyczy najczęściej zakładów pracy) oraz uzgodnienia z gestorami sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, itp. (w zależności od położenia planowanej inwestycji).
4. wyłączenia z produkcji rolnej
Do projektu należy załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Dodatkowo w inwestycjach budownictwa przemysłowego może być wymagana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Należy podkreślić, że budowa obiektu przemysłowego wiąże się z uzyskaniem wielu więcej uzgodnień niż przy budynku mieszkalnym.
Przy pierwszej wizycie w wybranym biurze projektowym pamiętajmy o zabraniu niezbędnych dokumentów tj.: zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z planem miejscowym lub decyzję o warunkach zabudowy, mapę do celów projektowych w skali 1:500 (oryginał), akt notarialny działki budowlanej. Czas trwania prac projektowych uzależniony jest od stopnia skomplikowania planowanej inwestycji i mocy przerobowej wybranego biura projektowego.
Skompletowaną dokumentację projektową, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę składamy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Na rozpatrzenie wniosku Starostwo ma czas 65 dni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i upłynięciu czasu uprawomocnienia się uzyskanej decyzji (14 dni od daty potwierdzenia odbioru - druk pocztowy, potwierdzający otrzymanie decyzji przez strony objęte postępowaniem) zakładamy Dziennik Budowy opieczętowany przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego. Po upływie 7 dni od zawiadomienia o rozpoczęciu robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego możemy rozpocząć w pełni zgodnie z Prawem Budowlanym zamierzoną inwestycję budowlaną.
Jak widzimy, procedura uzyskania pozwolenia na budowę nie jest prosta a przede wszystkim czasochłonna, warto więc rozpocząć starania o pozwolenie na budowę odpowiednio wcześniej przed zakładanym przez nas terminem robót budowlanych i prowadzić inwestycję zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, co pozwala uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych i kar finansowych nakładanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją Prawa Budowlanego lecz przestrzegamy, że planowane zmiany nie będą rewolucyjne. W mediach i innych środkach przekazu możemy usłyszeć o rewolucyjnych uproszczeniach, jednak wyciągając wnioski z opublikowanych propozycji zmian, widzimy, że dotyczą one głównie nazewnictwa procedur uzyskania pozwolenia na budowę. Dla przykładu, wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie ma być zastąpione rejestracją projektu. Inwestorom planującym w najbliższym czasie budowę nowego obiektu radzimy nie czekać na zapowiadane zmiany, ponieważ w praktyce mogą one nie wiele przyspieszyć procedurę uzyskania stosownych pozwoleń.

Copyright 2007-2011 RB projekt

Druki wniosków, oświadczeń, itp

kliknij...